Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Vi rekommenderar att man söker på engelska i de flesta av våra databaser. Vill du ha tips på engelska sökord använd SvenskMesh.

Gå direkt till:


 • Riktlinjer och standarder inom perioperativ omvårdnad och operationssjukvård från AORN - The Association of periOperative Registered Nurses - en förening för operationssjuksköterskor i USA. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal

  Evidensbaserad medicin/vård, Omvårdnad
 • Ett sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter (reviews) eller kliniska studier inom terapi, diagnos mm. Kräver inloggning utanför regionens IP-område för att komma åt fulltextartiklar.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och sammanställda behandlingsguider, sk Clinical Overviews. Du kan sortera på din medicinska specialitet. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  ClinicalKey manual.pdf

  -Mest använda, Bilder, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård
 • Innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens (likt UpToDate). Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  DynaMed manual.pdf

  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • En ämnesordsindexerad artikeldatabas inom biomedicin med fokus på farmakologi och toxikologi, inklusive referenser från Medline. Kräver inloggning utanför regionens IP-område.

  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Medicin, Toxikologi
 • HTA betyder Health Technology Assessment. En HTA-rappport utvärderar nya metoder och tekniker i sjukvården utifrån bästa tillgängliga evidens/forskning.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Ett beslutsstöd för att ställa diagnos. Du fyller i symtom hos din patient och får en lista på möjliga diagnoser, samt läkemedel som potentiellt kan orsaka samma symtom. När du behöver fördjupa dig inom en diagnos länkas du vidare till DynaMed eller PubMed. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Isabel manual.pdf

  Evidensbaserad medicin/vård, Medicin
 • Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad, producentobunden läkemedelsinformation till hälso- och sjukvården - ett evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsbehandling för läkare och sjukvårdspersonal. Här hittar du bl a Kloka Listan (rekommenderade läkemedel), Strama (om antibiotikaförskivning), Akut intermedicin (behandlingsråd för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter) och fortbildning kring läkemedel, t ex webbutbildningen Antibiotikasmart.

  Janusinfo innehåller också specifika läkemedelriktlinjer för: Interaktioner och riskprofiler - Njurfunktion - Fosterpåverkan - Aming - Kön och genus - Läkemedel och miljö.

  Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Kvalitetssäkrad information från flera aktörer under rubrikerna Evidensbaserad praktik, Psykisk ohälsa, Äldre, Missbruk och beroende, Barn och unga och Webbutbildningar. Utges av Socialstyrelsen. 

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet och innefattar vårdprogram och riktlinjer.
  -Mest använda, Evidensbaserad medicin/vård, Hälsoinformation, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering
 • Brittiskt institut som ger rekommendationer i hälso- och sjukvårdsfrågor till anställda inom National Health Service (NHS).

  Evidensbaserad medicin/vård
 • Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

  Evidensbaserad medicin/vård, Rehabilitering
 • The Global Resource for Nutrition Practice. Evidensbaserade rekommendationer inom nutrition. Utges av British Dietetic Association, the Dietitians Association of Australia och Dietitians of Canada. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Evidensbaserad medicin/vård
 • En databas över vetenskapliga artiklar som dragits tillbaka, d v s av någon anledning återkallats och inte längre gäller som erkända forskningsresultat.Gjord av två vetenskapsjournalister i USA med stöd från stiftelse. Sök på t ex författarnamn, sjukhus/lärosäte eller ämnesområde. Täcker in många vetenskapliga tidskrifter globalt och många discipliner. Öppet tillgänglig.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Juridik, Kemi, Ledarskap, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Statistik, Toxikologi
 • Gemensamt sökverktyg för bibliotekens e-resurser. Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt. Bland annat PubMed, CINAHL, AMED och PsyhINFO samtidigt. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  -Mest använda, Bokkataloger, E-böcker, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Genetik, molekylärbiologi m.m., Kemi, Medicin, Omvårdnad, Pedagogik, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi, Toxikologi
 • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder. Här hittar du deras publicerade systematiska utvärderingar och annas sammanställd information om forskningsläget inom medicinska och sociala frågor.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi, Medicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykologi, Rehabilitering, Sociologi
 • TRIP är en sökmotor för evidensbaserad medicin. Kräver inloggning utanför regionens IP-område. Endast tillgänglig för personal vid DS, Karolinska och SÖS samt enheter med biblioteksavtal.

  Bilder, Evidensbaserad medicin/vård, Farmakologi
 • Vårdhandboken- kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kan användas på sjukhus, i primär- och hemsjukvård och även inom äldreomsorg och tandvård. Innehåller kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare.
  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Omvårdnad
 • Viss är ett medicinskt och administrativt webbstöd som riktar sig till personal inom primärvården i Stockholms län.

  Administration-sjukvård, Evidensbaserad medicin/vård, Medicin, Omvårdnad