Logga in

Evidensbaserad medicin/vård

Evidensbaserad medicin (EBM) och vård (EBV) innebär att du medvetet använder bästa tillgängliga vetenskapliga information, tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens önskemål, när du behandlar och vårdar dina patienter.

Evidensbaserad medicin

Den evidensbaserade sjukvården följer fyra steg:

 1. Formulera en fråga – en patientrelaterad fråga som låter sig besvaras
 2. Informationssökning – sök litteratur som svarar på frågan
 3. Kritisk granskning – är litteraturen relevant och giltig?
 4. Applicera resultatet – behandla och vårda dina patienter utifrån aktuell evidens

1. Formulera en fråga

En tydlig fråga får tydliga svar. PICO är en modell du kan använda för att strukturera och göra din frågeställning tydligare.

Population Intervention Control (Kontrollgrupp) Outcome (Utfallsmått)

Vilken patientkategori gäller frågan? Vilka åldrar? Män eller kvinnor? Med vilken diagnos, vilken sjukdomsgrad och vilka riskfaktorer eller övriga sjukdomar?

Vilken behandlingsmetod gäller frågan? Tillämpad av vilka behandlare, med vilken intensitet och under vilken tid?

Jämfört med annan metod, placebo eller ingen åtgärd?

Dödlighet? Sjuklighet? Livskvalitet? Mätt med vilken metod?

2. Informationssökning

 • Börja med att se om det finns en systematisk översikt (systematic review) över all forskning som har gjorts på området:
  Cochrane gör systematiska översikter på engelska.
  SBU gör systematiska översikter på svenska.
 • Hittar du inte någon bra systematisk översikt? Testa att söka i olika källor för evidens, t ex:
  DynaMed är ett kliniskt beslutsstöd som innehåller expertgranskade sammanfattningar av aktuell evidens. Sök på symptom, diagnos, läkemedel med mera och få evidensgraderade rekommendationer kring behandling, diagnostik och prevention.
  Clinical Key riktar sig främst till läkare. Sök bland forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och First Consult behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet.
  TRIP söker du i Cochrane, kliniska riktlinjer, olika EBM-webbsidor, bilder och PubMed samtidigt. Sök på engelska.
  Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma kunskapsstöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal runt om i landet och innefattar vårdprogram och riktlinjer.
 • Ta reda på om det finns någon aktuell riktlinje eller vårdprogram att följa: Viss innehåller handläggningsprogram och vårdprogram för vårdgivare i Region Stockholm.
 • Vårdhandboken erbjuder kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Har du fortfarande inte fått svar på din fråga? Sök efter enskilda forskningsstudier på området: I PubMed hittar du en stor mängd studier inom medicin, omvårdnad, rehabilitering med mera. Du kan välja att sortera fram systematiska översikter och andra studietyper. Eller titta i listan över alla databaser, välj Evidensbaserad medicin/vård under rubriken Välj ämne.

3. Kritisk granskning

Inom evidensbaserad medicin och vård är det viktigt att kritiskt granska och bedöma kvaliteten på den vetenskapliga informationen man har funnit. SBU tillhandahåller granskningsmallar för olika typer av studier, t ex randomiserade studier, observationsstudier och systematiska översikter.

4. Applicera resultatet

 • Hur generaliserbara är resultaten, dvs kan de överföras till min patient?
 • Är nyttan med denna intervention större än eventuella biverkningar?
 • Hur stark är evidensen?
 • GRADE är ett internationellt graderingssystem för bedömning av evidensstyrka